OPŁATY ZA OBIADY

Opłata za obiady za miesiąc październik wynosi 84,00 złotych. Podaną kwotę należy wpłacić przelewem na indywidualne konto dziecka w terminie do 25-go września 2017 r. Wszelkie wpływy po tym

terminie zostaną odesłane na konto wskazane w zobowiązaniu, a obiady wstrzymane.

Uwaga! W dniu 16 października będzie tylko obiad jednodaniowy z powodu braku dostawy gazu.

 

Regulamin płatności i korzystania z obiadów w Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu


JADŁOSPISY

Jadłospis nr 6
02 – 06  pazdźiernika 2017 r.

Jadłospis nr 5
25 – 29  września 2017 r.

Jadłospis nr 4
02 – 06  pazdźiernika 2017 r.

Jadłospis nr 3
25 – 29  września 2017 r.
Jadłospis nr 2

18 – 22  września 2017 r.

Jadłospis nr 1
11 – 15 września 2017 r.PRACOWNICY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Kierownik świetlicy

mgr Sylwia Trólka

Wychowawcy

dr Elżbieta Wiśniewska

lic. Anna Adamczyk

mgr Sonia Kopica

mgr Jagoda Latawiec

mgr Ewa Neugebauer

mgr Natalia Pielecka


REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

I Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.
 2. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły i przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.

II Cele i zadania świetlicy

 1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej:
  1. odpowiadają za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.
  2. organizują opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań oraz zdolności.
  3. otaczają szczególną opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu.
  4. kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
  5. wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
  6. organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
  7. współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.
  8. sprawują opiekę podczas spożywania posiłku.
 2. Do zadań świetlicy należy: 
  1. organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do odrabiania zadania domowego oraz nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
  2. organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
  3. integrowanie uczniów;
  4. odkrywanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań;
  5. kształcenie nawyków kulturalnego zachowania;
  6. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
  7. przeciwdziałanie agresji i przemocy;
  8. zapewnienie opieki doraźnej uczniom, którzy nie uczestniczą w lekcjach wychowania fizycznego (lodowisko, basen), religii lub wycieczkach klasowych;
  9. współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;
  10. organizowanie dożywiania przez umożliwienie dzieciom korzystania ze stołówki szkolnej (zasady korzystania ze stołówki określa odrębny regulamin);
  11. zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

III Założenia organizacyjne

 1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 6.30-16.30.
 2. Świetlica prowadzi dla uczniów pozalekcyjne formy pracy opiekuńczo – wychowawczej w grupach nie przekraczających 25 osób.
 3. Wychowawcy klas oraz pozostali nauczyciele zobowiązani są po zajęciach lekcyjnych do odprowadzenia uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej.
 4. Świetlica prowadzi dzienny rejestr uczniów zgłaszających się do opieki.
 5. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom nie zapisanym, którzy potrzebują jej okazjonalnie np. dzieciom nie uczestniczącym w lekcjach wychowania fizycznego, religii lub w wycieczkach klasowych.
 6. Zapisy do świetlicy. Pierwszeństwo w zapisie na stałe zajęcia świetlicowe posiadają:
  1. uczniowie, których oboje rodzice pracują w godzinach uniemożliwiających im odbiór dziecka po zakończeniu zajęć lekcyjnych,
  2. uczniowie wychowywani tylko przez jednego z rodziców pracującego zawodowo,
  3. uczniowie wymagający opieki z uwagi na uzasadnione, szczególne warunki rodzinne lub zaistniałe sytuacje losowe.
 7. Uczniowie nie spełniający powyższych kryteriów mogą być zapisani do świetlicy pod warunkiem dysponowania przez świetlicę wolnymi miejscami.
 8. Zapisy do świetlicy dotyczą każdorazowo jednego roku szkolnego i rozpoczynają się w miesiącu czerwcu poprzedzającym dany rok szkolny. Do świetlicy uczniowie przyjmowani są na podstawie wypełnionych wniosków zgłoszeniowych (w których rodzice wskazują osoby upoważnione do odbioru dziecka po zakończeniu zajęć) składanych przez rodziców/opiekunów prawnych. O zmianach dotyczących danych i ustaleń zawartych w karcie zgłoszenia należy na bieżąco pisemnie informować kierownika świetlicy. Wychowawcy nie zastosują się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem. Rezygnacja z uczestnictwa dziecka w zajęciach świetlicowych może nastąpić w trakcie roku szkolnego na prośbę rodziców również w formie pisemnej.

IV Wychowankowie świetlicy

 1. Prawa uczestnika świetlicy.
  Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
  1. wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;
  2. korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;
  3. korzystania z organizowanych form dożywiania.
 2. Obowiązki uczestnika świetlicy.
  Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:
  1. zgłaszania swojej obecności,
  2. systematycznego udział w zajęciach,
  3. nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,
  4. meldowania o wszelkich wypadkach oraz złym samopoczuciu,
  5. dbania o porządek i wystrój świetlicy oraz poszanowania wyposażenia świetlicy oraz rzeczy osobistych,
  6. noszenia zmiennego obuwia,
  7. kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,
  8. poszanowania ciszy i spokoju oraz pracy innych,
  9. przestrzegania regulaminu świetlicy.

V Nagrody i kary

 1. Nagrody i wyróżnienia:
  1. wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę,
  2. pochwała przekazana opiekunom,
  3. drobny upominek rzeczowy.
 2. Kary:
  1. ustne upomnienie udzielone przez wychowawcę,
  2. poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie),
  3. nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy,
  4. nagana udzielona przez Dyrektora szkoły,
  5. skreślenie z listy uczestników świetlicy.

VI Współpraca z rodzicami

 1. Bezpośrednia - codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu dziecka do świetlicy.
 2. Korespondencja w zeszycie informacji.
 3. Rozmowy telefoniczne.
 4. Rozmowy podczas zebrań z rodzicami.

VII Dokumentacja świetlicy

 1. Roczny plan pracy opiekuńczo –wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego.
 2. Ramowy rozkład dnia.
 3. Tygodniowy rozkład zajęć – tematyczny.
 4. Dzienniki zajęć.
 5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
 6. Sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej.
 7. Kontrakt zawierany między wychowawcami świetlicy z uczniami.
 8. Regulamin świetlicy.