REGULAMIN PŁATNOŚCI I KORZYSTANIA Z OBIADÓW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 51 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BYTOMIU

§1

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę.
 2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu.
 3. Posiłki wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktycznych w godzinach 11.35 - 13.45.
 4. Do korzystania z obiadów uprawnieni są uczniowie, których rodzice podpisali Zobowiązanie i dokonali terminowej wpłaty za obiady.
 5. Zobowiązanie podpisuje się na dany rok szkolny lub na ustalony w Zobowiązaniu termin.
 6. Stawka żywieniowa za jeden obiad jest dostosowana do wysokości ceny obiadów finansowanych przez MOPR i podawana jest do publicznej wiadomości na początku każdego roku szkolnego.
 7. Opłata za obiady jest pobierana z góry na dany miesiąc lub określoną ilość dni w ustalonym terminie. W przypadku określonej ilości obiadów należy ustalić z kierownikiem świetlicy lub intendentem, w które dni dziecko będzie jadło obiad.
 8. Płatność za obiady dokonuje się tylko przez indywidualny przelew bankowy. Numer konta zostaje udostępniony po złożeniu Zobowiązania.

§2

 1. Kwotę należności za obiady należy wpłacać na indywidualne konto bankowe przydzielone rodzicowi po podpisaniu Zobowiązania.
 2. W tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę i miesiąc żywieniowy oraz nr umowy.
 3. Wpłat za obiady należy dokonywać z góry do 25-go każdego miesiąca - zgodnie z aneksem (decyduje data wpływu na konto indywidualne) poprzedzającego miesiąc, w którym uczeń będzie korzystał ze stołówki szkolnej. Wszelkie wpływy za obiady po terminie, zostaną odesłane na konto wskazane w Zobowiązaniu, a obiady wstrzymane.
 4. Co roku, do końca sierpnia zostanie opublikowany aneks do niniejszego regulaminu, zawierający dokładne terminy płatności za obiady. Zostanie również podana kwota za posiłek.
 5. W przypadku dokonania przez rodzica wpłaty za małej kwoty za obiady, zostanie zamówiona dla danego dziecka taka ilość posiłków, na jaką wpłacona suma wystarcza. Jest to jednoznaczne z rezygnacją rodzica z obiadów dla dziecka w ostatnich dniach miesiąca.
 6. Koszt obiadów na kolejny miesiąc będzie podany do publicznej wiadomości do 20-go każdego miesiąca na stronie internetowej szkoły w zakładce „Świetlica szkolna” oraz na tablicy informacyjnej świetlicy szkolnej.

§ 3

 1. Nieobecność dziecka związana z chorobą lub inną nagłą sytuacją, w celu uzyskania odliczenia, należy zgłosić osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 32/280 05 50. Kwota zwrotu zostanie naliczona od dnia następnego po dokonaniu zgłoszenia nieobecności. Nie ma możliwości zwrotu za obiad tego dnia, w którym został odwołany, gdyż wcześniej zostały wydane dyspozycje dotyczące zakupu odpowiedniej ilości produktów do przygotowania posiłku. Nieobecność należy zgłosić do godziny 12.00 w przededniu jej wystąpienia.
 2. Obowiązek zgłaszania nieobecności należy do płacącego za obiady, a nie wychowawcy klasy.
 3. Odliczenia za nieobecności, o których mowa w § 3 pkt. 1, będą rozliczane do 20-go każdego miesiąca (np. za styczeń w lutym), natomiast za nieobecności po 20-tym danego miesiąca w kolejnym miesiącu (np.za styczeń w marcu).
 4. Zgłoszenie nieobecności dziecka przed okresem rozliczeniowym, będzie uwzględniane w danym miesiącu.
 5. Intendent do 20-go następnego miesiąca z wyjątkiem miesięcy grudzień i czerwiec, będzie rozliczać niewykorzystane obiady za nieobecności, o których mowa w § 3 pkt. 1, po czym kierownik świetlicy przekaże rodzicowi informację na piśmie. W przypadku nieobecności dziecka w szkole, w terminie, o którym mowa w § 3 pkt. 5, rodzic jest zobowiązany do skontaktowania się z kierownikiem świetlicy lub intendentem osobiście lub telefonicznie.
 6. Zwroty za niewykorzystane obiady będą dokonywane przelewem dwa razy w roku w miesiącach grudniu i czerwcu na konto podane w Zobowiązaniu.

§ 4

 1. W przypadku braku terminowej wpłaty, żywienie dziecka zostaje wstrzymane, a podpisane Zobowiązanie uznaje się za nieważne od miesiąca następującego po miesiącu, w którym należało dokonać płatności.
 2. Rezygnację z obiadów należy złożyć na piśmie u kierownika świetlicy.
 3. Po złożeniu rezygnacji, obiady dla dziecka zostaną wstrzymane od następnego miesiąca.
 4. W przypadku złożenia przez rodzica w terminie do końca roku szkolnego, oświadczenia woli kontynuacji korzystania z obiadów, Zobowiązanie zostanie przedłużone na kolejny rok szkolny.
 5. Wszelkie zmiany danych zawartych w Zobowiązaniu, należy zgłosić niezwłocznie kierownikowi świetlicy na piśmie.

ANEKS DO REGULAMINU

 1. Wpłat za obiady w roku szkolnym 2017/18 należy dokonywać w poniższych terminach. Wszelkie wpływy za obiady po terminach wymienionych powyżej, zostaną odesłane na konto wskazane w Zobowiązaniu, a obiady wstrzymane.
 • za wrzesień - do 7 września 2017r. (obiady rozpoczną się w dniu 11 września)
 • za październik - do 25 września
 • za listopad - do 25 października
 • za grudzień - do 24 listopada
 • za styczeń - w dniach od 1 do 4 stycznia (wszelkie przelewy za styczeń, które wpłyną za obiady pod koniec grudnia, zostaną odesłane na konto wskazane w Zobowiązaniu, a obiady wstrzymane)
 • za luty - do 25 stycznia
 • za marzec - do 23 lutego
 • za kwiecień - do 25 marca
 • za maj - do 25 kwietnia
 • za czerwiec - do 25 maja.
2. Cena obiadu w roku szkolnym 2017/18 wynosi 4 zł (słownie: czteryzłote).